Аудит сайту mamy.com.ua

Переглядів: 203
Оновлено: 11 Лютого, 2023

Інформація про сайт

Title сайту
Èíòåðíåò-ìàãàçèí äåòñêèõ òîâàðîâ Mamy.com.ua. Òîâàðû äëÿ äåòåé, äåòñêèé ìàãàçèí â Êèåâå
Description сайту
Òîâàðû äëÿ äåòåé: êîëÿñêè, àâòîêðåñëà, ìàíåæè, êðîâàòêè, ñòóëü÷èêè äëÿ êîðìëåíèÿ è äð. Øèðîêèé âûáîð òîâàðîâ, äîñòàâêà ïî Êèåâó áåñïëàòíî. Çâîíèòå 8(044)222-57-60
Статус
Зайнятий
Вік сайту
20

Рейтинг та оцінки

Загальна оцінка:
4.2 / 5
SEO рейтинг:
83 / 100
Дізайн сайту:
90 / 100
Зміст сайту:
84 / 100

Показники сайту

Domain Rating: 7/100
Domain Authority: 1
Trust Rank: 5
Trust Flow: 3
Citation Flow: 1
cPR Score: 3/10
Google PageRank: 5/10
PR-CY: 4/100
ИКС: 8
Semrush AS: 4/100

Лічильники на сайті

Google Analytics
🔴 Немає
Yandex Metrika
🔴 Немає
Facebook Pixel
🔴 Немає

WHOIS

Коли був зареестрований сайт: 08.01.2003
До якої дати зареестрован домен: 08.07.2023
Реєстратор: ua.nic